[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง รายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุธาศุ์รัตน์ ศรีสิงห์
22/ส.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่อง วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเทวินทร์ ประวันนา
20/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง สนุกกับ โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นายปรัตถกร ผิวอ่อน
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง สนุกกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 30 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ ชูสืบสาย
11/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 34 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางสาวนิตยา วาปีสังข์
4/ส.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ( อ่าน : 40 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
30/ก.ค./2562
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
7 การพัฒนาชุดการสอน วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( อ่าน : 358 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ นายดนัยรัตน์ สังข์ทอง
23/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 266 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ ปิ่นโชติกาญจนกุล
2/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ( อ่าน : 536 / ดาวน์โหลด : 176 ) เจ้าของ นายนพดล เที่ยงธรรม
23/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ( อ่าน : 504 / ดาวน์โหลด : 179 ) เจ้าของ นายนพดล เที่ยงธรรม
23/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด คุณธรรมนำชีวิต ( อ่าน : 810 / ดาวน์โหลด : 355 ) เจ้าของ นางเจนจิรา โนทะ
26/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 913 / ดาวน์โหลด : 467 ) เจ้าของ นางสาวจิราพร สอนชัยภูมิ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1000 / ดาวน์โหลด : 604 ) เจ้าของ นายพฤทธิ มาเนตร
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 760 / ดาวน์โหลด : 555 ) เจ้าของ นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 694 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นายยศวัฒน์ เชื้อจันอัด
28/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1015 / ดาวน์โหลด : 710 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
13/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนสำหรับ ผู้บริหาร ( อ่าน : 1386 / ดาวน์โหลด : 652 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ สุขหมั่น
30/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 921 / ดาวน์โหลด : 831 ) เจ้าของ นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
22/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ( อ่าน : 1312 / ดาวน์โหลด : 591 ) เจ้าของ นางสาววริฐา ไมตรีจิต
21/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ STAD เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1169 / ดาวน์โหลด : 595 ) เจ้าของ นางสาวรุ่งนภา วนิชจันทร์สกุล
9/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>