[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
ศุกร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 948    จำนวนการดาวน์โหลด : 655 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทั้ง  8  เล่ม และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  
วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560   โรงเรียนพิชัย   อำเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จำนวน  39   คน  ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย   วิชาประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  8  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง   ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย   วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    
ค่าร้อยละ (%)   ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  และค่าการทดสอบที ( t-test Dependent )
 
ผลการศึกษาพบว่า
 
1. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทั้ง 8 เล่ม   มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยรวมเท่ากับ 85.20/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ทั้ง  8  เล่ม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก
 
 
 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18/ส.ค./2561
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 28/พ.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/เม.ย./2561
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ม.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webkrutessaban@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป