[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางทิพวรรณ โหยงโสภา
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 322    จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย                      นางทิพวรรณ  โหยงโสภา    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านหันวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
ปีที่รายงาน       2561
 
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านหันวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 13 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 13 แผน 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  40  ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t)  ซึ่งบทนี้ผู้วิจัยขอ
 
 
ผลการวิจัยพบว่า
1.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.11/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.51)
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 13/พ.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 7/พ.ย./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ต.ค./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ต.ค./2562
      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webkrutessaban@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป