[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวจตุพร คล่องแคล่ว
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 85    จำนวนการดาวน์โหลด : 91 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย                      นางสาวจตุพร  คล่องแคล่ว   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน          เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์
                   สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า    จังหวัดพังงา
ปีที่รายงาน       2561
 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบ
ต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  จำนวนนักเรียน  25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) ประกอบการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.03/83.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
               2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6647 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความ
ก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.47
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.53, S.D. = 0.51)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 13/พ.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 7/พ.ย./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ต.ค./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ต.ค./2562
      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webkrutessaban@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป