[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning)

เจ้าของผลงาน : นางสาวสมจิตร กิจกลาง
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 87    จำนวนการดาวน์โหลด : 64 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์
                   การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning)  
ผู้รายงาน         นางสาวสมจิตร  กิจกลาง  
โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาลตลาดแค  สังกัดเทศบาลตำบลตลาดแค  จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา       2561
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning)  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค สังกัดเทศบาลตำบลตลาดแค  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเด็กชาย  15  คน  เด็กหญิง  15  คน  ทั้งหมด  30  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  Samping )  โดยผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้นรู้จักเด็กเกิน 3  เดือน  และเด็กมีพัฒนาการทางทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) โดยเฉลี่ยเท่ากับ  85.24/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning ) เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.5385 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 53.85
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 13/พ.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 7/พ.ย./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ต.ค./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ต.ค./2562
      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562