[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง
เสาร์์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 75    จำนวนการดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้
                   รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ผู้รายงาน         นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง
โรงเรียน          โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 
ปีการศึกษา       2561
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 34 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  และแต่ละห้องเรียนเด็กมีความสามารถคละกัน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  25 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัย พบว่า
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.68/82.24ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.6801  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.01
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 13/พ.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 7/พ.ย./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ต.ค./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ต.ค./2562
      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562