[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง
เสาร์์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 32    จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้
                   รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ผู้รายงาน         นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง
โรงเรียน          โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 
ปีการศึกษา       2561
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 34 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  และแต่ละห้องเรียนเด็กมีความสามารถคละกัน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  25 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัย พบว่า
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.68/82.24ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.6801  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.01
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 14/ก.ย./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/ก.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 31/ส.ค./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) 28/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 28/ส.ค./2562