[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
รวมเว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง

ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง

กรมส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
stats3
Check PageRank

 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิราวรรณ ศรีเที่ยง
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1649    จำนวนการดาวน์โหลด : 782 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
            การศึกษาในคั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์  ชุด  วรรณยุกต์สนุกสุขสันต์ผันอักษร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา  อำเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ   80/80    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์  ชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์ผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์  ชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์ผันอักษร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนอินทนนท์วิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวน  16   คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์  ชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์ผันอักษร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์ผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์ผันอักษร จำนวน 4   เล่ม    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 30    ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์  ชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์ผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                    เครื่องมือที่ใช้ศึกษา  ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกทักษะกับเนื้อหา ค่า IOC  เท่ากับ 1.00   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ของแบบทดสอบ  ค่า IOC  เท่ากับ 1.00   ความสอดคล้องระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกับข้อคำถาม  ค่า IOC  เท่ากับ 1.00   และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร  KR – 20  ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)  ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ 0.86
 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
            1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนผันวรรณยุกต์  ชุด วรรณยุกต์สุขสันต์ผันอักษร  มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ  81.52/81.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนดไว้
            2.  นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  17.26   คิดเป็นร้อยละ 57.39  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย   24.56   คิดเป็นร้อยละ  81.88   ดังนั้น  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  24.50
            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนผันวรรณยุกต์  ชุดวรรณยุกต์  สนุกสุขสันต์  ผันอักษร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ  84.50   (S.D = 0.51)
 
จากการศึกษาสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ โดยสร้างแบบฝึกที่มีสีสันต์สวยงาม  มีรูปภาพประกอบที่หลากหลายไม่ซ้ำกัน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีสวนร่วม สร้างผลงานให้เกิดความภาคภูมิใจ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ม.ค./2560
      การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2) 3/ม.ค./2560
      รายงานการใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 26/พ.ย./2559
      รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 28/ก.ค./2559
      รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 28/ก.ค./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล
krutessaban.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5