[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน : นางสุดาวรรณ วงศา
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 60    จำนวนการดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ผู้รายงาน         นางสุดาวรรณ  วงศา
โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา)
สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง   จังหวัดชลบุรี 
ปีการศึกษา       2559
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา) สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  เป็นเด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 10 คน ทั้งหมด 26  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  Samping )  โดยผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้นรู้จักเด็กเกิน 3  เดือน  และเด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษา อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา จำนวน 20 แผน และ 2) แบบประเมินความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ จำนวน 60 คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()
 
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ  75.43/75.96 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75  
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษาเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.5124 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.24
 
 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      28/ม.ค./2563
      27/ม.ค./2563
      24/ม.ค./2563
      1/ม.ค./2563
      1/ม.ค./2563