[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เจ้าของผลงาน : นางกิ่งกมล แสนสิทธิ์
พุธ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 73    จำนวนการดาวน์โหลด : 52 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัด
                   ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน
ผู้รายงาน         นางกิ่งกมล  แสนสิทธิ์
โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา       2559
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 คน  แยกเป็นนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 11 คน รวมทั้งหมด 25 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น ผู้เรียนมีพัฒนาการมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับใกล้เคียงกัน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 แผน และ 2) แบบประเมินทักษะ
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน  30 ข้อ  จำนวน  30 คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()
 
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.56/76.93  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ 75/75  
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.5374
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 53.74
 
 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      28/ม.ค./2563
      27/ม.ค./2563
      24/ม.ค./2563
      1/ม.ค./2563
      1/ม.ค./2563