[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
รวมเว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง

ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง

กรมส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
stats3
Check PageRank

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : ณัฐพงศ์ พลศรี
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1588    จำนวนการดาวน์โหลด : 754 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค K-W-D-L เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค K-W-D-L 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K-W-D-L
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1     โสกคูณ  สังกัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (m)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)
ผลการวิจัยพบว่า
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยเทคนิค K-W-D-L มีนักเรียนจำนวน 35 คนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
  2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค K-W-D-L ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคนิค K-W-D-L พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ STAD เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9/ม.ค./2561
      รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ก.พ./2560
      การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4/ม.ค./2560
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ 15/ธ.ค./2559
      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน อ่านแบบ DR-TA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล
krutessaban.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5