[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : ณัฐพงศ์ พลศรี
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 2190    จำนวนการดาวน์โหลด : 1542 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค K-W-D-L เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค K-W-D-L 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K-W-D-L
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1     โสกคูณ  สังกัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (m)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)
ผลการวิจัยพบว่า
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยเทคนิค K-W-D-L มีนักเรียนจำนวน 35 คนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
  2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค K-W-D-L ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคนิค K-W-D-L พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดการสอน วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 23/พ.ค./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 23/มี.ค./2562
      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 23/มี.ค./2562
      รายงานการใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด คุณธรรมนำชีวิต 26/พ.ย./2561