[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify


  

   เว็บบอร์ด >> คำถามทั่วไป >>
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  VIEW : 6187    
โดย กิ่ง

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 118.173.97.xxx

 
เมื่อ : จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:05:00    ปักหมุดและแบ่งปัน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้วิจัย                     สิบโทหญิงพัฒน์นรี  วชิระ
ปีที่ศึกษา               2557
 
              การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อความสามารถทางด้านการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อความสามารถทางด้านการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากจำนวน 4 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียน 4 ห้องเรียน มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อความสามารถทางด้านการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 รายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนและธงชาติ เรื่องที่ 2 คำทักทาย เรื่องที่ 3 ชุดแต่งกายประจำชาติ เรื่องที่ 4 สกุลเงิน เรื่องที่ 5 สถานที่ตั้งของแต่ละประเทศ เรื่องที่ 6 อาชีพหลักที่สำคัญ และเรื่องที่ 7 เมืองหลวงและสถานที่สำคัญ 2)แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการฟัง ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 10 ข้อ และ 3) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อความสามารถทางด้านการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัด 2 ครั้ง 
                   ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อความสามารถทางด้านการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 7 เรื่อง มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ และ 2) ความสามารถทางด้านการฟังก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาพสามมิติ ชุดอาเซียนน่ารู้ เพื่อความสามารถทางด้านการฟัง กลุ่มสาระปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
 
คำสำคัญ               ภาพสามมิติ, ความสามารถทางการฟัง