[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ นางสาวจิราพร สอนชัยภูมิ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 182 / ดาวน์โหลด : 113 ) เจ้าของ นายพฤทธิ มาเนตร
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 293 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 263 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ นายยศวัฒน์ เชื้อจันอัด
28/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 403 / ดาวน์โหลด : 240 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
13/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนสำหรับ ผู้บริหาร ( อ่าน : 650 / ดาวน์โหลด : 213 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ สุขหมั่น
30/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 534 / ดาวน์โหลด : 343 ) เจ้าของ นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
22/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ( อ่าน : 939 / ดาวน์โหลด : 303 ) เจ้าของ นางสาววริฐา ไมตรีจิต
21/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ STAD เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 739 / ดาวน์โหลด : 307 ) เจ้าของ นางสาวรุ่งนภา วนิชจันทร์สกุล
9/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 5058 / ดาวน์โหลด : 1066 ) เจ้าของ นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
21/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 6840 / ดาวน์โหลด : 1125 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรพร ฦาชา
4/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 5206 / ดาวน์โหลด : 1087 ) เจ้าของ นางจันทนา สืบเสน
3/ม.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2)( อ่าน : 5284 / ดาวน์โหลด : 1088 ) เจ้าของ นางจันทนา สืบเสน
3/ม.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ ( อ่าน : 6787 / ดาวน์โหลด : 812 ) เจ้าของ นางอภิญญารัตน์ การัตน์
15/ธ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 5237 / ดาวน์โหลด : 5354 ) เจ้าของ นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิท
26/พ.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
16 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน อ่านแบบ DR-TA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 6949 / ดาวน์โหลด : 1298 ) เจ้าของ นางจริยา พลศรี
20/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน อ่านแบบ DR-TA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3477 / ดาวน์โหลด : 1209 ) เจ้าของ นางจริยา พลศรี
20/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน อ่านแบบ DR-TA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3020 / ดาวน์โหลด : 1195 ) เจ้าของ นางจริยา พลศรี
20/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1985 / ดาวน์โหลด : 1238 ) เจ้าของ ณัฐพงศ์ พลศรี
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่( อ่าน : 2060 / ดาวน์โหลด : 1247 ) เจ้าของ นางสาวจิราวรรณ ศรีเที่ยง
28/ก.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>