[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาชุดการสอน วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( อ่าน : 12 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นายดนัยรัตน์ สังข์ทอง
23/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 40 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ ปิ่นโชติกาญจนกุล
2/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ( อ่าน : 135 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นายนพดล เที่ยงธรรม
23/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ( อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นายนพดล เที่ยงธรรม
23/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด คุณธรรมนำชีวิต ( อ่าน : 443 / ดาวน์โหลด : 220 ) เจ้าของ นางเจนจิรา โนทะ
26/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 571 / ดาวน์โหลด : 336 ) เจ้าของ นางสาวจิราพร สอนชัยภูมิ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 659 / ดาวน์โหลด : 448 ) เจ้าของ นายพฤทธิ มาเนตร
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 600 / ดาวน์โหลด : 404 ) เจ้าของ นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
18/ส.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 542 / ดาวน์โหลด : 123 ) เจ้าของ นายยศวัฒน์ เชื้อจันอัด
28/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 733 / ดาวน์โหลด : 560 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
13/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนสำหรับ ผู้บริหาร ( อ่าน : 1092 / ดาวน์โหลด : 499 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ สุขหมั่น
30/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 768 / ดาวน์โหลด : 671 ) เจ้าของ นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
22/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ( อ่าน : 1162 / ดาวน์โหลด : 498 ) เจ้าของ นางสาววริฐา ไมตรีจิต
21/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ STAD เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 998 / ดาวน์โหลด : 503 ) เจ้าของ นางสาวรุ่งนภา วนิชจันทร์สกุล
9/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 5352 / ดาวน์โหลด : 1396 ) เจ้าของ นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
21/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 7273 / ดาวน์โหลด : 1438 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรพร ฦาชา
4/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 5467 / ดาวน์โหลด : 1395 ) เจ้าของ นางจันทนา สืบเสน
3/ม.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2)( อ่าน : 5525 / ดาวน์โหลด : 1387 ) เจ้าของ นางจันทนา สืบเสน
3/ม.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ ( อ่าน : 7230 / ดาวน์โหลด : 1001 ) เจ้าของ นางอภิญญารัตน์ การัตน์
15/ธ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 5441 / ดาวน์โหลด : 6627 ) เจ้าของ นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิท
26/พ.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>