[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู เทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
รวมเว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง

ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง

กรมส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง


แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
stats3
Check PageRank

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2)

เจ้าของผลงาน : นางจันทนา สืบเสน
อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 4452    จำนวนการดาวน์โหลด : 422 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
 
ชื่อวิจัย    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22202) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย     นางจันทนา สืบเสน
ปีที่พิมพ์      2559
 
 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพนฐาน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3) ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ
4) ประเมินผลหลักสูตร โดยสร้างเอกสารประกอบหลักสูตรจากข้อมูลท้องถิ่น จังหวดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ สังกัดสานักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 33 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
20 ครั้ง แบบแผนการวิจัย คือ One  Group Pretest-Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2) เอกสารประกอบหลักสูตร ท้องถิ่น 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 5) แบบทดสอบความพงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test  Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพสอดคล้อง ตอบสนองความต้องการ และความสนใจของ นักเรียน และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี
ประสิทธิภาพ 84.90/82.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมือง ประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22202) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมือง ประจวบคีรีขันธ์ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น ในระดับ มาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ม.ค./2560
      การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2) 3/ม.ค./2560
      รายงานการใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 26/พ.ย./2559
      รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 28/ก.ค./2559
      รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 28/ก.ค./2559