[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2)

เจ้าของผลงาน : นางจันทนา สืบเสน
อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 5476    จำนวนการดาวน์โหลด : 1330 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
 
ชื่อวิจัย    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22202) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย     นางจันทนา สืบเสน
ปีที่พิมพ์      2559
 
 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพนฐาน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3) ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ
4) ประเมินผลหลักสูตร โดยสร้างเอกสารประกอบหลักสูตรจากข้อมูลท้องถิ่น จังหวดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ สังกัดสานักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 33 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
20 ครั้ง แบบแผนการวิจัย คือ One  Group Pretest-Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2) เอกสารประกอบหลักสูตร ท้องถิ่น 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 5) แบบทดสอบความพงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test  Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพสอดคล้อง ตอบสนองความต้องการ และความสนใจของ นักเรียน และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี
ประสิทธิภาพ 84.90/82.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมือง ประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22202) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมือง ประจวบคีรีขันธ์ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น ในระดับ มาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18/ส.ค./2561
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 28/พ.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/เม.ย./2561
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ม.ค./2560