[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิราพร สอนชัยภูมิ
ศุกร์์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 319    จำนวนการดาวน์โหลด : 189 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง    
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้ศึกษาค้นคว้า             นางสาวจิราพร  สอนชัยภูมิ
หน่วยงาน                 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา                ปีการศึกษา  2560
 
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                     เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  เลขยกกำลัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  3) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้      เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 33  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มี  5 ชนิด คือ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์          เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 6 เล่ม                  2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน 19 แผน  3) แบบทดสอบระหว่างเรียน จำนวน 6 เล่ม  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ  สำหรับสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที  (t-test –Dependent Samples)  
ผลการศึกษา  พบว่า
                 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.66/89.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
                 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
                 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                 เรื่อง เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด คุณธรรมนำชีวิต 26/พ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31/ส.ค./2561
      การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนสำหรับ ผู้บริหาร 30/มี.ค./2561
      การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/ก.พ./2561
      ผลการศึกษาพฤติกรรมทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ 21/ม.ค./2561